Kelamangalam Silks
Gomathy Kavala, MC Road,Chingavanam,Kottayam
PH-0481-2432131

-----------------------------------------

Kelamangalam Silks
Karappara Building,Njaliyakuzhy, Kottayam
PH: 0481-2462101

Kelamangalam Jewellers
Near Shalem Church, MC Road, Chingavanam, Kottayam
Ph:0481-2435777

-----------------------------------------

Kelamangalam Jewellers
Karappara Building,Njaliyakuzhy,
Kottayam

Email : kelamangalamsilks@gmail.com

Contact us

Kelamangalam SilksGomathy Kavala, MC Road
Chingavanam
Kottayam

Kelamangalam JewellersNear Shalem Church, MC Road
Chingavanam
Kottayam