Kelamangalam SilksGomathy Kavala, MC Road
Chingavanam
Kottayam-PH-0481-2432131

Kelamangalam Silks Karappara Building,
Njaliyakuzhy,
Kottayam-PH: 0481-2462101